algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden van www.Festal.nl onderdeel van Handelsonderneming H.M. Veenman B.V.

1. Algemeen
1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1.2 Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden gelden slechts voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend.

2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en slechts een uitnodiging tot het aangaan van onderhandelingen.
2.2 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. Hetzelfde geldt voor gewijzigde of aanvullende afspraken.
2.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
2.4 Wij zijn bevoegd te allen tijde van de wederpartij zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van diens betalings- en andere verplichtingen jegens ons, alsmede om derden in te schakelen voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht.

3. Prijzen
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn onze prijsopgaven vrijblijvend en gebaseerd op levering af ons magazijn of andere opslagplaats en exclusief B.T.W., kosten van vervoer en verzekering.
3.2 Wij zijn bevoegd na de totstandkoming van een overeenkomst, doch voor of gedurende de uitvoering daarvan, onze prijzen te wijzigen en de gewijzigde prijs vanaf de datum van de verhoging integraal aan de wederpartij in rekening te brengen.
Ingeval van prijsverhoging anders dan door overheidsmaatregelen is de wederpartij bevoegd om de overeenkomst - voor zover nog niet uitgevoerd - te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 5 werkdagen na de datum waarop de wederpartij van de prijsverhoging in kennis is gesteld.
3.3 Indien na uitvoering van de overeenkomst de waarde van de munt, waarin is gefactureerd, is gedaald ten opzichte van de Euro, zijn wij bevoegd de koersdaling door te berekenen.

4. Levertijden, overmacht
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven levertijden nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering zijn wij eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
4.2 Bij overschrijding van fatale levertermijnen of bij verzuim, als in het vorige lid bedoeld, heeft de wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding.
4.3 Omstandigheden buiten onze wil en toedoen, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden als overmacht. Overmacht bevrijdt ons van de verplichting tot levering.
4.4 Onder overmacht wordt onder andere (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, vorstverlet, wanprestatie van derden die door ons ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van onze leverancier of een door haar ingeschakelde deskundige valt onder deze overmachtsbepaling.

5. Ingangscontrole, reclame, aansprakelijkheid
5.1 Het risico dat het geleverde naar zijn aard niet geschikt is voor de toepassing(en) die de wederpartij daaraan wil geven, berust bij de wederpartij, ongeacht hetgeen wij t.a.v. samenstelling en toepassingsmogelijkheden hebben medegedeeld.


5.2 Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dienen eventuele reclames, verband houdende met zichtbare onvolkomenheden in de produkten en/of manco's in de te leveren hoeveelheid, door de wederpartij bij aflevering op de afleveringsbon te worden aangetekend, danwel direct na aflevering aan ons te worden gemeld; alle overige reclames dienen ons binnen acht dagen na aflevering van de produkten schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
5.3 Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen acht dagen na verzenddatum.
5.4 Na het verstrijken van de onder 5.2 en 5.3 vermelde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd en aanvaard.
5.5 In geval de wederpartij met inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde reclameert en zijn reclame door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij, te onzer keuze, de betreffende produkten vervangen, danwel een reductie op de prijs verlenen. De door de wederpartij aan het hier bepaalde, te ontlenen rechten, zijn niet vatbaar voor overdracht, noch voor overgang van rechtswege.
5.6 Aan het hiervoor sub 5.5 bepaalde kan de wederpartij geen rechten ontlenen indien en voor zover hij jegens ons tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenissen.
5.7 Enige verdere aanspraak op schadevergoeding komt de wederpartij niet toe, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of grove schuld, daaronder niet begrepen opzet of grove schuld van in het kader van het met de wederpartij overeengekomene te werk gestelde personen die niet tot de bedrijfsleiding behoren.
5.8 Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, danwel indirecte schade, die mocht ontstaan bij en tengevolge van het gebruiken van door ons geleverde zaken, behoudens het geval zich een van de hiervoor in 5.7 genoemde omstandigheden voordoet. In het bijzonder heeft de hiervoor genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid te gelden, indien dergelijke schade is ontstaan als gevolg van het feit dat de op het produkt of verpakking vermelde of op andere wijze verstrekte veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen of andere aanwijzingen niet stipt zijn opgevolgd.
5.9 Indien wij in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk zijn, aanvaarden wij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, zijn wij nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de desbetreffende overeenkomst.

6. Levering, Incoterms
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van zaken franco. Vanaf het moment van levering zijn de zaken geheel voor risico van de wederpartij. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending. De wijze van verzending en de verzendroute zijn te onzer keuze. Dit geheel komt overeen met Incoterm CPT.
6.2 Indien, in afwijking van het hiervoor sub 6.1 bepaalde, levering wordt overeengekomen, overeenkomstig andere in de handel gebruikelijke clausules, zoals FOB, CIF en CFR, worden deze clausules gebezigd in de betekenis die zij hebben blijkens de meest recente Incoterms.
6.3 In geval de overeengekomen Incoterm-clausule de zorg voor de verzending van de produkten op de wederpartij legt, en wij op zijn verzoek namens en/of voor hem daarvoor zorg dragen, staat de wijze van verzending en de verzendroute te onzer keuze en zijn wij niet aansprakelijk voor schade-veroorzakende gebeurtenissen van welke aard ook, die tijdens of in verband met de verzending plaatsvinden, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of grove schuld; opzet of grove schuld van ondergeschikten en/of hulppersonen door ons ingeschakeld, daaronder niet begrepen.
6.4 In geval van retourzendingen, om welke reden ook, zijn de daarmee gemoeide kosten - tenzij anders overeengekomen - voor rekening van de wederpartij, terwijl ook dan de goederen reizen voor risico van de wederpartij. Eerst na daadwerkelijke ontvangst van de goederen is retourzending voltooid.
6.5 Indien zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking, opgeslagen voor zijn rekening en risico.

7. Betaling
7.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, moet betaling geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door storting of overmaking op een der op de factuur vermelde rekeningen, zonder korting of verrekening uit welken hoofde dan ook. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het bedrag in kwestie op onze rekening is bijgeschreven.

7.2 Het ingediend hebben van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij geheel noch ten dele op. 7.3 Wij zijn bevoegd om in gedeelten te leveren en om elk deel afzonderlijk te factureren.
7.4 In geval van niet-tijdige betaling van het volledige ons toekomende bedrag, is de wederpartij van rechtswege jegens ons in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist. Vanaf dat tijdstip zijn wij, te onzer keuze, bevoegd al onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met de wederpartij op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien de wederpartij niet binnen zeven dagen na onze schriftelijke uitnodiging te onzen genoegen zekerheid heeft gesteld.
7.5 Onverminderd ons verder toekomende rechten is de wederpartij vanaf het tijdstip waarop betaling had moeten plaatsvinden tot het tijdstip waarop hij daadwerkelijk heeft betaald, van rechtswege een vertragingsrente aan ons verschuldigd van 1,5% (een en een half procent) per maand; dit geldt mede voor bedragen waarvoor door ons uitstel van betaling is verleend.
7.6 Afgezien van onze verdere aanspraken op schadevergoeding zijn alle kosten die wij moeten maken - gerechtelijke en buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd op 15% van de hoofdsom - in verband met de niet-nakoming van de wederpartij van enige verplichting jegens ons, voor rekening van de wederpartij.
7.7 Indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op enig vermogensbestanddeel van hem beslag wordt gelegd, zijn wij bevoegd de alsdan vigerende overeenkomst(en) tussen ons en de wederpartij te ontbinden, danwel onze verplichtingen daaruit op te schorten, onverminderd onze overige rechten. Al het door de wederpartij alsdan aan ons verschuldigde wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar.
7.8 Alle gevallen waarin wij bevoegd zijn onze verplichtingen uit onze overeenkomst(en) met de wederpartij op te schorten danwel die overeenkomst(en) te ontbinden, gelden als toerekenbare tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen en verplichten hem tot vergoeding van kosten, schaden en interesten.
7.9 Indien wij in enig geval kiezen voor opschorting van onze verplichtingen, behouden wij het recht voor om nadien op elk door ons gewenst moment te kiezen voor ontbinding van de overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van alle door ons geleverde zaken blijft bij ons en gaat eerst over op de wederpartij op de dag waarop deze de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, inclusief voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
8.2 Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is de wederpartij op ons eerste verzoek verplicht op de geleverde zaken te onzen behoeve een bezitloos pandrecht te vestigen. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de wederpartij.

9. Plaats van uitvoering, toepasselijk recht, bevoegde rechter
9.1 De plaats waar de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens ons moet voldoen is Bleiswijk.
9.2 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.3 In geval van geschillen is, naar onze keuze, de bevoegde rechter die te Rotterdam danwel van de woonplaats van de wederpartij.